Hírek, információk

értesítés

2016.02.02.

ÉRTESÍTÉS


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 257/2015. (XII.15.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2016. január 1. napjától a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bevonásával kívánja ellátni. Ennek nyomán az Igazgatóság 2015. december 28. napján kelt, 35400/4321-17/2015. ált. számú határozatával a TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági és Szolgáltató Kft.-t jelölte ki közérdekű szolgáltatóként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására. Az ideiglenes közszolgáltatás időtartama 2016. január 01-től az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. január 31-ig terjed. Fontos változás, hogy a szállítás minden héten, szerdai napokon történik. Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényzetet a szállítás napján 07 óráig szíveskedjenek az ingatlan elé kihelyezni. A szolgáltatás díja: 60 l-es űrméretű edényzet: bruttó 6282.- Ft/év; 80 l: br. 8517.- Ft/év; 120 l: br. 11.090.- Ft/év; 240 l: br. 22.181.- Ft/év; 1100 l: br. 101.559.- Ft/év. Az ingatlan használója a szolgáltatás díját a szolgáltató által kibocsátott számla ellenében, utólag fizeti ki. Fontos kiemelni, hogy a szolgáltató személyében bekövetkezett változás miatt amennyiben az ingatlantulajdonos a díjfizetést állandó átutalással teljesítette a korábbi szolgáltató felé, az állandó átutalási megbízást vissza kell vonnia. Kérjük jelen tájékoztatás szíves tudomásul vételét, bármilyen új fejlemény felmerülése esetén haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

 

» Tovább

meghívó

2016.02.01.

 

» Tovább

Meghívó

2016.01.12.

» Tovább

Tájékoztatás

2016.01.08.

Tájékoztatás tüzelőanyag természetbeni juttatásáról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál benyújtható 2015. évi szociális célú tüzelő (barnakőszén) igénylésére összesen 160 kérelmet nyújtottak be. A tüzelőanyag természetbeni juttatása iránti kérelmeket átruházott hatáskörben a Szociális és Oktatási Bizottság bírálta el és döntéséről határozatban értesítette az ügyfeleket.

A döntés értelmében 116 háztartás részesülhetett tüzelőanyag természetbeni juttatásban, háztartásonként 3,577 q mennyiségben, 25 kg-os zsákonkénti kiszerelésben. A megítélt természetbeni juttatást a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat műszaki ügyintézőjének irányításával és közfoglalkoztatottainak bevonásával a kérelmezők lakóhelyére történő szállítással kapták meg. A kiszállítás 2015.12.15.-től 2015.12.18.-val bezárólag megtörtént.

További hasznos információ, hogy 2016.01.01.-től több pontban módosult az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. Többek között változott a rendszeres pénzellátások körébe tartozó gyermekgondozási segély elnevezése, amely helyébe a gyermekgondozást segítő ellátás került, a jogtalanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályok és az adatkezelési szabályok. Változás történt az időskorúak járadékának megszüntetésével kapcsolatosan, aktívkorúak ellátásával és az ápolási díjjal kapcsolatosan. Továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény is módosult az alábbiak szerint.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő (törvényes képviselő) kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek (2H) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (3H) részére továbbra is ingyenesen biztosítja.

A szünidei gyermekétkeztetést a nevelési intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, (az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső munkanapon) biztosítja.

A tájékoztatás nem teljes körű. A pontos feltételekről kérjen további tájékoztatást!

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

» Tovább

Felhívás

2016.01.06.

FELHÍVÁS

 

Tisztelettel tájékoztatom az érintett vállalkozásokat és érdeklődőket, hogy megjelent a

 

VP-3-4.2.1-15 jelű a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban”

 

elnevezésű pályázati kiírás. Ezen belül önállóan támogatható tevékenységek:

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.
B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek
B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

A sikeresen pályázók jelentős vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek!

 

Bővebb információ a https://www.palyazat.gov.hu/node/57211 internetes oldalon.

 

Medgyesegyháza, 2016. január 05-n

 

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

» Tovább

Felhívás

2016.01.06.

FELHÍVÁS

 

Tisztelettel tájékoztatom Medgyesegyháza polgárait, vállalkozásait, és civil szervezeteit, hogy a képviselő testület soron következő ülésén határozza meg

 

2016. évi munkaprogramját.

 

Tisztelettel kérem, hogy a munkaprogramra vonatkozó javaslataikat 2016. január 20-ig szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba, vagy a nagy.bela@medgyesegyhaza.hu címre.

 

Fáradozásukat, segítő közreműködésüket köszönöm!

 

Medgyesegyháza, 2016. január 05-n.

 

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

» Tovább

Felhívás

2016.01.06.

FELHÍVÁS

 

Tisztelettel tájékoztatom Medgyesegyháza polgárait, vállalkozásait, civil szervezetit, intézményeit, hogy Medgyesegyháza képviselő testülete megkezdte az

 

Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének

 

tervezését. Kérem, hogy a tervező, előkészítő munkát javaslataival segítse elő és azokat 2016. január 20-ig szíveskedjen eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba vagy a nagy.bela@medgyesegyhaza.hu címre.

 

Fáradozásukat előre is köszönöm!

 

Medgyesegyháza, 2016. január 05-n

 

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

» Tovább

helyiség bérbe adása - Kossuth tér 22/A.

2016.01.05.

Pályázati kiírás
helyiség bérbeadására

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/A. szám alatti 116 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 20 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,


"Bérleti pályázat Kossuth tér 22/A."
megjelöléssel, 2016. január 20. 16.00 óráig

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.


Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2016. január 21. 16.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 113-as mellék).

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Archívum

2015.12.15.

2015.12.03.

2015.12.01.

2015.12.01.

2015.11.02.

2015.10.16.

2015.10.06.

2015.09.30.

2015.09.09.

2015.09.08.

2015.08.18.

2015.07.06.

2015.06.24.

2015.06.19.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata