Étkeztetés

Étkeztetés

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatás keretében kiszolgált ételadagokat a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. biztosítja Medgyesegyháza Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján.

Az étkeztetés tekintetében szociálisan rászoruló személyek körét a fenntartó helyi rendeletében határozza meg.

 

A helyi rendelet által meghatározott jogosultsági feltételek alapján étkeztetés igénylése során szociálisan rászoruló

 • az egyedül élő 70 év feletti életkorú igénylő,
 • a 75 életévét betöltött személy,
 • akut egészségromlás bekövetkezésétől legfeljebb 6 hónap időtartamra jogosult az a személy, aki ételei elkészítésében állandó segítségre szorul
 • 50%-ot meghaladó egészségkárosodott, valamint a 2007. december 31. előtt az OOSZI szakvélemény szerint legalább 67% mértékben csökkent munkaképességűek,
 • az az ágyhoz kötött személy, akinek ez az állapota tartósan, előreláthatóan 3 hónapot meghaladó időtartamú,
 • krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt álló személy, akinek háziorvosa, egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett, javasolja az étkeztetés biztosítását,
 • az a személy, aki részére gondozási szükséglet megállapításra került, és egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett háziorvosa javasolja részére az étkeztetés biztosítását,
 • fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülő személy,
 • az a pszichiátriai beteg, aki
  • gondnokság áll,
  • korábban szakosított intézményi elhelyezett volt
  • aki tartós, legalább három hónapot meghaladó,
  • gyógykezelés alatt áll, és ételei elkészítéséhez állandó
  • segítségre szorul, és jogosultsága legalább hat hónapra áll fenn.
 • pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt szenvedélybetegségben szenvedő személy
 • Hajléktalan személy.

Az étkeztetés keretén belül biztosított szolgáltatások formái

Az ételadagok elkészítése a Medgyesegyházi KÉSZ Kft. által üzemeltetett konyhán történik.

A szolgáltatást igénybevevők részére az étkeztetés történhet:

 • az ételadagok kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással (Idősek Klubjában)
 • ételadagok elvitelének lehetővé tételével (a Medgyesegyházi KÉSZ Kft. konyhájáról)
 • az étel lakásra szállításával.

Az igényeknek megfelelően, - a helyben fogyasztás lehetőségének kivételével- a hétvégi ellátás is biztosított.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos illetve szakorvos javaslatára diétás étkezést biztosítunk. Az intézmény által biztosított diétás étkezés típusa: máj- és epekímélő, diabeteses, collitises, sószegény, purinszegény diéta.

 

A szolgáltatás igénybevételének módja

Az étkeztetés szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az igénylő, vagy törvényes képviselője az intézményvezetőnél benyújtott írásbeli, vagy szóban előterjesztett kérelem alapján igényelheti.
Az ellátás igénybevételét a vezető döntése alapozza meg a benyújtott kérelem alapján.

 

kérelem nyomtatványok letöltése itt


A szolgáltatás igénylésével kapcsolatban információ kérhető:

Idősek Klubja 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9. 68/440-863
Gondozási Központ 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. 68/440-062/129.


Térítési díj

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díj mértékét Medgyesegyháza Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

 

2011. évre megállapított intézményi térítési díj összege:

 • étkeztetés elvitellel, vagy helyben fogyasztással: 315,- Ft/fő/nap
 • étkeztetés házhoz szállítással: 345,- Ft/fő/nap

A térítési díjat tárgyhó 28. napjáig kell megfizetni, az Idősek Klubjában (Medgyesegyháza, Luther u.9.) a klub vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek számla ellenében.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az ellátást igénybevevő jövedelme alapján kerül meghatározásra. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata