Idősek Klubja

Idősek Klubja

 

Az Idősek Klubja a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Az idősek klubja nappali ellátás alapvető célja, hogy a településen élő valamennyi időskorú, rászoruló számára a nappali ellátás elérhetősége biztosítva legyen, módot adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a közösségi programokon való részvételre.

A Gondozási Központ Idősek Klubja szolgáltatásának ellátási területe Medgyesegyháza város közigazgatási területére terjed ki.
A fenntartó város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg az ellátottak körét és jogosultsági feltételeinek részletes szabályait.

Elsősorban a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy időskoruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részesülnek előnyben. Az Idősek Klubjában ellátható

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül

 

A feladatellátás szakmai tartalma

 • igény szerint meleg élelem biztosítása
 • szabadidős programok szervezése (kártyázás, TV nézés, video-DVD, újság előfizetés, társas játékok, kulturális programok), az igénybevevő mentális és egészségügyi állapotának megfelelően
 • segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • mentális gondozás
 • szükség szerinti egészségügyi alapellátás szervezése (gyógyszer íratása, kiváltása)
 • szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • igény szerint személyi tisztálkodás biztosítása
 • igény szerinti személyes ruházat tisztítása
 • igény szerinti bevásárlás
 • egyéb szolgáltatások (Klubba történő be- és haza szállítás)

Fizikai ellátás:

A fizikai ellátás során, az étkezésen kívül lehetőséget biztosít az intézmény saját ruhanemű mosására. A személyi tisztálkodás keretében fürdési, körömápolási, hajápolási lehetőséget biztosít. A gondozónők feladata a nappali ellátást igénybevevőknek a szükséges mértékű segítség megadása.
Folyamatos feladatot jelent a nappali ellátást szolgáló helyiségek felszereltségének korszerűsítése, a kellemes környezeti kultúra feltételeinek megteremtése.
A feltételek biztosításába, a környezet alakításába, szépítésébe az ellátást igénybevevők aktív közreműködését is igényelni kell.

 

Mentális gondozás:

A lelki sérülések megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, az izoláció elkerülése érdekében prevenciós munka. A pszichés gondozás keretében külön figyelmet kell fordítani az elszigetelődés, a magába fordulás kiküszöbölésére, az emberi kapcsolatok erősítésére. Kiemelt figyelmet kíván az megromlott családi kapcsolatok kezelése, helyreállításának segítése.
A pszichés gondozás keretében fő feladat az ellátást igénybevevőknek a kiegyensúlyozott, nyugodt, nyílt családias légkör biztosítása, a közösségi lét előnyeinek kiaknázása, a szolgáltatáson belüli és az azon kívüli életvezetési segítségnyújtás.

 

Egészségügyi ellátás:

A nappali ellátásban részesülők egészségi állapotának figyelemmel kisérése, a szükséges egészségügyi ellátáshoz való időbeni hozzájuttatás biztosítása a feladat. Kiemelt figyelmet kíván a szűrővizsgálatokon való megjelenés elősegítése.


Foglalkoztatás:

A testi-lelki egészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések kialakulásának megelőzése érdekében a gondozottak részére elfoglaltság biztosítása. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgálják a szervezett foglalkoztatási és kulturális programok. Ezek elsődlegesen a résztvevők igényeihez igazodnak, de feltételezik a gondozók kezdeményező szerepét is.

Szabadidős programok szervezése:

Az ellátást igénybe vevők részére sajtótermék, könyvek, kártya- és társasjáték illetve tömegkommunikációs eszközök biztosítása, rendezvények szervezése.
A nappali ellátásban részesülők részére az intézmény biztosítja a be-és hazaszállítás lehetőségét. Ennek biztosítása érdekében az intézmény egy Renault Trafic típusú gépjárművel rendelkezik, mely alkalmas kerekesszék beemelésére, valamint annak 4+3 pontos biztonsági rögzítésére.
A nappali ellátásban részesülő személyek gondozása egyéni gondozási terv alapján történik, a tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni. A gondozási tervet az ellátottak gondozását végző szakmai csoport végzi, felülvizsgálatuk évente szükséges. A nappali ellátást igénybevevők számáról Látogatási és eseménynaplót kell vezetni. A napló vezetéséért a vezető gondozó felelős.

 

Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások munkanapokon biztosítottak az igénybevevők számára, az alábbi nyitvatartási rend szerint:

 • Hétfő: 7.30 órától 15.30 óráig
 • kedd: 7.30 órától 15.30 óráig
 • Szerda: 7.30 órától 15.30 óráig
 • Csütörtök: 7.30 órától 15.30 óráig
 • Péntek: 7.30 órától 15.30 óráig


Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, az 1993.évi III. tv valamint a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet alapján történik.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, vagy törvényes képviselője az intézményvezetőnél benyújtott írásbeli, vagy szóban előterjesztett kérelem alapján igényelheti.


Kérelem nyomtatványok letölthetőek itt

 

A szolgáltatás igénylésével kapcsolatban információ kérhető:

Idősek Klubja 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9. 68/440-863
Gondozási Központ 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. 68/440-062/129.


Térítési díj

A nappali ellátásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díj mértékét Medgyesegyháza Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A 2014. évre megállapított intézményi térítési díj összege:

 • nappali ellátás térítési díja  0,- Ft/fő/nap

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 15%-át, amennyiben nappali ellátást és ott étkeztetést vesz igénybe 30%-át. A térítési díjat előre, de legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hónap 28. napjáig kell megfizetni, az Idősek Klubjában (Medgyesegyháza, Luther u.9.) a klub vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek számla ellenében.

 

Házirend
 

Galéria
 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata