Jelzőrendszeres Házi Szociális Gondozás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, időskorú, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, önálló életvitelének fenntartása, a krízishelyzetek elhárítása.

A szolgáltatás 2007. decemberében kezdte meg működését. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2006. szeptember 15.-én hatályba lépő megállapodása szerint, Medgyesegyháza központtal, Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza településekre kiterjedően biztosítja a szolgáltatást a szociálisan rászoruló lakosok részére.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében szociálisan rászorulónak minősül

 • az egyedül élő 65 év feletti személy
 • az egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy
 • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A súlyos fogyatékosság és a pszichiátriai betegség tényét igazolni kell. Súlyosan fogyatékos az a személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatások formái

A szolgáltatás szakmai központja Medgyesegyháza település szociális ellátást végző intézményének, a Gondozási központ keretén belül működik. A szolgáltatás a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont működtetésével 24 órás felügyeletet biztosít gondozottjai számára. A diszpécserközpont a térség összes településéről biztosítja a jelzések fogadását.

 

Biztosított szolgáltatások köre

 • 24 órás felügyelet
 • rendkívüli élethelyzetben, krízishelyzetben segélyhívásra 30 percen belül szakképzett gondozó helyszínre érkezése
 • krízishelyzetek megoldása
 • alapvető ápolási-gondozási szükségletek ellátása krízishelyzetben
 • egészségügyi illetve szociális ellátás kezdeményezése

A szolgáltatás biztosítása folyamatos felügyelet biztosításával történik a Társult települések (18 település) mindegyikére kiterjedően.

 

A szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az igénylő, vagy törvényes képviselője az intézményvezetőnél benyújtott írásbeli, vagy szóban előterjesztett kérelme alapján igényelheti

 

Kérelem nyomtatványok letölthetőek itt


A szolgáltatás igénylésével kapcsolatban információ kérhető:

 • Gondozási Központ,  5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.
 • Tel.: 68/440-062/129.

Az ellátás igénybevételét a vezető döntése alapozza meg a benyújtott kérelem alapján.

 

Térítési díj

A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő intézményi térítési díj mértékét Medgyesegyháza Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

2014. évre megállapított intézményi térítési díj:

 • szociálisan rászoruló személyek esetén: 0,- Ft/fő/nap

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az ellátást igénybevevő jövedelme alapján kerül meghatározásra. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 2%-át.

A térítési díjat tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni.

Befizetés módja:

 • az ellátott lakásán, az ügyeletes gondozónőnél számla ellenében történik
 • az intézmény központjában (Medgyesegyháza,) a szolgálat vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek számla ellenében.
   

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata