Idősek Otthona

Idősek Otthona

 

Az intézmény célja, a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás nyújtása, ápolást-gondozást nyújtó intézmény keretében. Az Idősek Otthona feladata elsősorban azoknak a személyeknek az ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek, ellátásuk alapszolgáltatás keretében nem oldható meg, és az intézményvezető által megállapított gondozási szükségletük a napi 4 órát meghaladja.
Az Idősek Otthonának ellátási területe Békés megye közigazgatási területére terjed ki.
A hatályos jogszabályok szerint az Idősek Otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy vehető fel. Felvehető az a 18. életévet betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem tudó, gondozási szükséglettel rendelkező személy is, aki ellátását más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem lehet megoldani.
A szociálisan rászorult személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

 

Az Idősek otthona által biztosított szolgáltatások

Fizikai ellátás

Az intézmény lakói részére legalább napi háromszori étkezést biztosít. Az intézmény orvosának javaslatára ennél több alkalommal történő étkeztetésre is van lehetőség, ha azt az ellátott egészségi állapota indokolja. Az intézmény orvosának javaslatára diétás étkezés is biztosított a lakók számára. Az intézmény melegítő-és tálalókonyhával rendelkezik, az ételek elkészítése vállalkozó által üzemeltetett konyhán történik.

Az intézmény szükség esetén ruházatot és textíliát is biztosít lakói részére. Az intézmény a jogszabályoknak megfelelően biztosít három váltás ágyneműt, illetve a tisztálkodáshoz szükséges textíliát. A lakók ruháinak tisztításáról az intézmény saját mosodájában ingyenesen gondoskodik. Az elhasználódott ruházat pótlásáról általában az ellátottak saját költségükön gondoskodnak, a ruházat javítása az intézményben megoldott.

Az intézményben az ápoló személyzet által ingyenesen biztosított a hajvágás, borotválás, és körömápolás. Azoknak az ellátottaknak, akik szakember szolgáltatásait igénylik az intézmény megszervezi a szolgáltatáshoz való hozzájutást(fodrász, pedikűrös), ennek költségét az igénybe vevő lakó fizeti.

 

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás célja az egészségmegőrzés, a különböző betegségek kialakulásának megelőzése, az állapotromlás megakadályozása, a gyógyíthatatlan beteg panaszainak enyhítése. Az intézményben biztosított ápolás az ápolásra szoruló személy szükségleteinek megfelelő ellátása, mely segíti őt egészsége visszanyerésében, felépülésében. Az egészségügyi ellátást az intézmény a szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint nyújtja.

Egészségügyi ellátás keretében az intézmény biztosítja:

 • egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás,
 • orvosi ellátás,
 • szükség esetén az alapápolás, mely elsősorban a lakók személyi higiénéjének biztosítást, a gyógyszerezést, és az étkezésben, folyadékpótlásban, hely-és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtást foglalja magában,
 • szakorvosi- és sürgősségi, valamint kórházi kezeléshez ellátáshoz való hozzájutás,
 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § .-ában meghatározott gyógyszerellátás,
 • gyógyászati segédeszközökkel való ellátás.

Mentális gondozás, foglalkoztatás

 • lakók hozzátartozókkal való kapcsolattartásának segítése. A hozzátartozókkal való kapcsolattartást az intézmény számos módon igyekszik ösztönözni, támogatni. Az intézményben a látogatás rendje rugalmasan került szabályozásra. A lakók a kapcsolattartás érdekében használhatják az intézmény telefonját, a levélben történő kapcsolattartáshoz a gondozó személyzet segítséget nyújt. Az intézmény szabadidős programokat, rendezvényeket szervez, melyeken a lakók és hozzátartozóik közösen vehetnek részt
 • társadalmi kapcsolatok erősítése. Az intézmény a lakók társadalmi kapcsolatainak ápolása erősítése érdekében, rendszeresen közös programokat szervez és kapcsolatot tart a település civil szervezeteivel, az idősellátást végző intézményekkel. A társadalmi kapcsolatok ösztönzése érdekében rendszeresen részt veszünk a település rendezvényein, ünnepségein, kulturális és szabadidős programokat szervezünk az intézményen kívül lakóink részre.
 • Hitélet gyakorlásának biztosítása. Az intézmény jó kapcsolatot ápol az egyházakkal. A településen szolgálatot teljesítő katolikus plébánossal, és evangélikus lelkésszel való kapcsolattartáshoz a gondozó személyzet segítséget nyújt a lakók részére. A katolikus plébános heti rendszerességgel látogatja az intézményt, hétvégente misét tart az intézmény ebédlőjében.
 • A konfliktusok kezelésére egyéni- csoportos megbeszéléseket biztosít az intézményben
  A fentieken kívül a tevékeny aktív élet biztosítása érdekében, lakóink egészségi állapotának, érdeklődésének megfelelően, az intézmény szabadidős- és kulturális programokat, aktivitást segítő fizikai tevékenységeket szervez a lakók részére.

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, vagy törvényes képviselője az intézményvezetőnél benyújtott írásbeli, vagy szóban előterjesztett kérelme alapján igényelheti.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, vagy törvényes képviselője az intézményvezetőnél benyújtott írásbeli, vagy szóban előterjesztett kérelem alapján igényelheti.

 

Kérelem nyomtatványok letölthetőek itt


A szolgáltatás igénylésével kapcsolatban információ kérhető:

Idősek Otthona 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5. 68/440-045
Gondozási Központ 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. 68/440-000/129.

 

Térítési díj

Az Idősek Otthonában történő ellátásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő intézményi térítési díj mértékét Medgyesegyháza Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, a vonatkozó jogszabályi előírások, aktuális rendeletek szerint.

2014. évi intézményi térítési díj összege:

75.450,- Ft/fő/hónap

Az intézményi térítési díj egy ellátási napra jutó összege:

2.515,- Ft/fő/nap

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az ellátást igénybevevő jövedelme, jelentős készpénzvagyona, és jelentős ingatlanvagyona alapján kerül meghatározásra. A személyi térítési díj meghatározás során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, mely nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő jövedelmének 80%-át.

Tartós bentlakásos ellátás esetén a személyi térítési díj:

 • az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
 • ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítés díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet a jelentős pénzvagyonból kerül fedezésre.
 • ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét és az ellátott jelentős pénzvagyonnal nem rendelkezik, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig köteles a személyi térítési díjat megfizetni az intézmény vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek számla, átvételi elismervény ellenében.

 

Házirend


Galéria
 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata