Családsegítő Központ

Családsegítő Központ

 

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény meghatározása szerint a családsegítés a szociális vagy mentálihigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzet kialakulásához vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítő szolgálat általános szociális és mentális ellátást biztosít a szociális és mentálhigiénés problémák megelőzése, az egyének életvezetési készségeinek megőrzése érdekében. A szolgáltatás családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, szervező tevékenységet, tanácsadást végez. Mindezek megvalósulása érdekében nyitott intézményként működik, a problémával küzdők önkéntesen vehetik igénybe.

A fent meghatározott szolgáltatásokon, és tevékenységeken kívül az intézmény a szakmai jogszabályoknak, és irányelveknek megfelelően:

 • eleget tesz tájékoztatási, adatvédelmi kötelezettségének,
 • biztosítja ellátottjai alapvető jogait,
 • biztosítja ellátottjai érdekvédelmét,

 

A feladatellátás szakmai tartalma:

 

1. A megelőző tevékenység körében:

 • A lakosság szociális és mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, a nagyszámban előforduló egyéni és családi problémák okainak feltárása, jelzése az illetékes hatóságok, szolgáltatást nyújtók felé
 • Veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelő és jelző rendszer működtetése.
 • Segíteni az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgáltatók, társadalmi szervezetek, egyházak közreműködését a feltárt problémák megelőzésében.

2. Az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, valamint a problémák megszüntetése érdekében:

 • Tájékoztatás adása a társadalombiztosítási családtámogatási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás lehetőségeiről
 • Mentálhigiénés, szociális, életvezetési tanácsadás
 • Az egyén és a család panaszainak meghallgatása, ezek orvoslásának kezdeményezése
 • Családgondozás, mely elősegíti a krízishelyzetek, működési zavarok megoldását

3. Családsegítő Szolgálat egyéb feladatai:

 • Humán jellegű civil kezdeményezések ösztönzése
 • Új szolgáltatások bevezetésének, egyes rászoruló csoportok speciális ellátásának kezdeményezése a helyi önkormányzatnál
 • jelzőrendszert működtet, a jelzőrendszer tagjai: védőnők, gyermekjóléti szolgálat családgondozója, házi orvosok, rendőrség, szociális-és gyámügyi főelőadók, jegyző

4. esetmegbeszéléseken való részvétel

 • együttműködésre kijelölt szervként a jegyző által határozattal megállapított rendszeres szociális segélyezettek (RSZS) nyilvántartásba vétele, azok beilleszkedését segítő programjának írásban történő megállapodásának elkészítése, együttműködési kötelezettség mulasztása esetén a hivatal értesítése
 • Gyermekjóléti Szolgálattal közösen tartandó szabadidős programok szervezése, lebonyolítása
  A családsegítés a szolgáltatást igénybevevő otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a Szolgálatnál folytatott segítő munkaformák útján valósul meg.

Biztosított szolgáltatások rendszeressége:

 

A Családsegítő Szolgálat szolgáltatásai a Medgyesegyháza közigazgatási területén élő rászorulók részére az alábbi ügyfélfogadási rend szerint érhetőek el:

 • Hétfő: 7.30-12.00
 • Kedd: 13.00-16.00
 • Szerda: 7.30-12.00
 • Csütörtök: 13.00-16.00
 • Péntek: 7.30-13.00

Kliensek fogadásának helye munkanapokon:

Gondozási Központ Családsegítő szolgálat
5666. Medgyesegyháza
Luther u. 1.
tel.: 68/440-000/129.

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata