Szabálysértés

Szabálysértési ügyek

 
A szabálysértési eljárás gyors és eredményes fellépést biztosít azokkal a jogsértő magatartásokkal szemben, amelyek a bűncselekményhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit, akadályozzák vagy zavarják a közigazgatás működését, illetve meghatalmazott tevékenység vagy foglalkozás gyakorlására vonatkozó jogszabályokba ütköznek.

A szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.

A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A feljelentésnek tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy ismert személyi adatait, az elkövetett cselekmény helyének, idejének és az elkövetés körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével.
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

személy azonosítására szolgáló okmány(ok), az adott ügyhöz kapcsolódó bizonyíték(ok)

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összeg:

  • A becsületsértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3000 Forint, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3500 Forint.
  • Az 1. pontban nem említett szabálysértési eljárás illetékmentes. A részletfizetési kedvezmény, halasztás iránti, méltányossági kérelem jelenleg 2200 Ft

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

A szabálysértési eljárás megindítása:

A szabálysértési eljárás feljelentés, magánindítvány, illetve a szabálysértési hatóság észlelése alapján indul. A feljelentést és a magánindítványt, a sérelmet szenvedett fél szóban, vagy írásban teheti meg. A feljelentésnek tartalmaznia kell a szabálysértést elkövető személy személyi adatait (kivéve az ismeretlen elkövető) az elkövetett cselekmény helyének, idejének és lényeges körülményeinek leírását az ahhoz kapcsolódó bizonyítékok megjelölésével.

A szabálysértési eljárás becsületsértés esetén nem feljelentés, hanem magándívány alapján indulhat, mely esetben 3000 Ft illetéket kell leróni.

 

A szabálysértési eljárás folyamata:

A szabálysértési hatóság a rendelkezésre álló iratok, illetve a különböző bizonyítási eszközök alapján dönt a szabálysértési ügyben. A szabálysértési hatóság szükség esetén meghallgatást tart. A meghallgatásra megidézett személy köteles a hatóság előtt megjelenni, ellenkező esetben rendbírsággal sújtható, vagy a rendőrség útján elővezethető. A szabálysértési hatóság az eljárás befejezésekor az ügyben határozatot hoz. A határozat marasztaló, vagy megszüntető lehet. A marasztaló határozatban a szabálysértési hatóság büntetést, vagy intézkedést alkalmaz. Az önkormányzati szabálysértési hatóság büntetésként csak pénzbírságot szabhat ki. Intézkedésként az önkormányzati szabálysértési hatóság figyelmeztetést, vagy elkobzást alkalmaz.

 

Jogorvoslatok:

A szabálysértési hatóság határozataival szemben panasszal, illetve kifogással lehet élni.

A sértettet a panaszjog a szabálysértési eljárást megszüntető határozattal szemben illeti meg.

Az elkövetőt a lefoglalással, illetetve a rendbírsággal kapcsolatosan illeti meg panaszjog.

Az elkövető kifogással élhet a vele szemben hozott marasztaló határozattal szemben.

A sértett, amennyiben kár érte, az ezzel kapcsolatos döntéssel szemben élhet kifogással, amennyiben a szabálysértési hatóság a sértett javára a kártérítés mértékéről érdemben döntött.

A panaszjogot, és a kifogást a szabálysértési hatóság határozatának közlésétől számított 8 napon belül lehet gyakorolni.

 

Végrehajtás:

Meg nem fizetett pénzbírság és egyéb összeg meg nem fizetése esetén a szabálysértési hatóság elrendeli a büntetés adók módjára történő behajtását. Amennyiben ez az intézkedés sem vezet eredményre, az elkövető beleegyezése esetén, a pénzbírságot közérdekű munkára kell átváltoztatni. Közérdekű munka végzésére kerületünkben jelenleg nincsen lehetőség! A pénzbírság meg nem fizetése esetén - végső esetben - a szabálysértési hatóság a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatását a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál kezdeményezi. Az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell letölteni.

 

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

Magánindítványos (becsületsértés, tulajdon elleni szabálysértéseknél, ha a sértett az elkövető közvetlen hozzátartozója) ügyekben az elkövetéstől számított 30 napon belül kel előterjeszteni a magánindítványt.

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata