Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás 2011 szeptember 1-től

A lakásfenntartási támogatást 2011 szeptember 1-jétől a gázzal fűtők mellett azok is igénybe vehetik, akik fával, olajjal vagy más módon fűtenek. Az igénylőlap az önkormányzat honlapjáról letölthető, vagy személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában.

Lakásfenntartási támogatást - a fűtéstámogatáson túl - egyebek között lakbérre, albérleti díjra, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, a villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire lehet kérni.
Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény 71.250 forintban, az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékában határoz meg, a korábbi 150 százalék helyett. A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz. Ebben a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a másodiké 0,9; minden további nagykorú arányszáma 0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, és minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltétele lesz a jövedelem- és vagyonvizsgálat . A vagyon nagyságának megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell azonban beszámítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű értékét.
A támogatás megállapítását követően az ellátást természetbeni formában kell biztosítani, ami azt jelenti, hogy a közüzemi - gáz, áram, szemétszállítás stb. - számlák kifizetése közvetlenül a szolgáltatók felé történik, illetve tüzelőanyag vásárlásához , utalvány formájában kerül biztosításra.
A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra illeti meg kérelmezőt , amennyiben jogosultsága fennáll. A támogatási összeg havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerül átutalásra.
A már megállapított - és jelenleg is folyósított - lakásfenntartási támogatások esetében az új szabályokat a rendes éves felülvizsgálat során kell először alkalmazni.

Helyi lakásfenntartási támogatás

Jogosultság feltételei:
Medgyesegyháza Város Önkormányzata helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek ,aki a minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik és,
a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át, ( jelenleg 74.100,-ft.)
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a háztartás egy évre indokolt költségeinek 1/12 része eléri, vagy meghaladja a közös háztartásban élők havi összjövedelmének 30 %-át.
A fogyasztási egység tekintetében a Szt. 38.§ (2a) – (2c) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

A kérelmekhez szükséges mellékletek:
- a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató vállalat által kiadott utolsó havi számlát amelyre tekintettel a támogatást kérik . Albérlet esetén albérleti szerződés másolatát is.
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni kell:
GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát, vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról, gyermekelhelyezésről bírósági végzés másolatát
- tulajdonjog igazolását ( utolsó ingatlan nyilvántartási lap )
- a lakás alaprajzi vázlatát , méretekkel.

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem letöltése...

A helyi lakásfenntartási támogatáshoz a jövedelem vonatkozásában ugyanazon mellékletek szükségesek, de a költségeket igazoló dokumentumok 12 hónapra vonatkozóan kell csatolni.

A támogatásokkal kapcsolatban részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában Nagy Lászlónétól.


 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata