Átmeneti segély iránti kérelem

Átmeneti segély iránti kérelem

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • személyazonosításra alkalmas okiratot, lakcímkártyát,
 • amennyiben az iratokat másolatban csatolja, azok eredeti példányát,
 • nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • nem tanköteles korú gyermekek érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolását, a tagozat (nappali/esti/levelező) megjelölésével,
 • árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozat, és az ellátás a kérelem benyújtását megelőző havi összegének igazolását,
 • a gyermekelhelyezés, valamint a gyámrendelés, gondnokrendelés tárgyában hozott bírósági, illetőleg gyámhatósági döntést, jegyzőkönyvet,
 • egyedülálló (gyermekét egyedül nevelő) szülő esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
 • a gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot és/vagy igazolást/nyilatkozatot a kézhez kapott tartásdíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónap vonatkozásában,
 • amennyiben a kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozók albérletben élnek, az albérleti szerződés másolatát; szívességi lakáshasználat esetén a kérelmezővel a Ptk. 685. § b) pontja alapján hozzátartozói viszonyban lévő tulajdonos nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról; megosztott lakás esetén bírói ítéletet,
 • a kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozók jövedelemigazolását az alábbiak szerint:
  • munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltató igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről,
  • vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző év átlagáról szóló jövedelemről az adóhatóság által kiállított igazolást, továbbá nyilatkozatot a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméből számított havi nettó átlagjövedelméről,
  • társadalombiztosítási ellátás (családi pótlék, GYES, GYED, GYET) esetén a Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványát a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás összegéről,
  • nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás folyósítása esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről (nyugdíjszelvény, bankszámlakivonat), illetve a kérelem benyújtásának éve január hónapjában a nyugdíjfolyósítási igazgatási szerv által megküldésre került „hosszú alakú” igazolást,
  • álláskereső családtag esetén a munkaügyi szerv hatósági bizonyítványát az elhelyezkedés érdekében a kérelem benyújtását megelőző legalább 1 havi együttműködéséről, valamint hatósági bizonyítványt a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó álláskeresési ellátásának összegéről,
  • egyéb jövedelem (pl. bérbeadásból származó) esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó igazolást,
  • jövedelmet terhelő levonás jogcímére vonatkozó hivatalos, tételes igazolást.

A kérelemhez mellékelni kell továbbá:

 • II.a) esetében: közüzemi szolgáltató hivatalos igazolását, amely tartalmazza a hátralék összegét és a hátralék/hátralékok keletkezésének időpontját havi bontásban,
 • II.b) esetében: hitelt érdemlő igazolást lakhatást veszélyeztető elemi kár keletkezésének időpontjáról (tűzoltóság, rendőrség, biztosító stb. által kiadott hivatalos igazolás),
 • II.c) esetében: háziorvos igazolását a havi gyógyszerköltségről,
 • II.e) esetében: a Fehérvári Szennyvízcsatorna-építő Viziközmű Társulat Elnökének igazolását:
  • egyösszegben történő fizetés esetén: igazolást a befizetett összegről és nyilatkozatot arról, hogy a befizetés 2010. április 30-ig megtörtént. (A kérelem 2011. június 30. napjáig terjeszthető elő.)
  • részletfizetés esetén: igazolást a 2011. évre megállapított részlet összegéről, és nyilatkozatot arról, hogy a befizetés határidőben megtörtént. (A kérelem 2012. január 31. napjáig terjeszthető elő.)
 • II.f) esetében: a munkaügyi szerv hivatalos igazolását arról, hogy az állami foglalkoztatási szervvel a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy év időtartamig együttműködött és a családsegítő szolgálat/a személyes gondoskodás keretébe tartozó hajléktalan személyek szakosított ellátásának nyújtásáért felelős intézmény vezetője írásbeli támogató javaslatát.

Letölthető nyomtatványok:

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata