Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • Kérelmező és gyermekei személyi igazolványát, személyi lapját, lakcímkártyáját
 • nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt,
 • amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredetijét.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • A kérelmező és a vele együttélő családtagok kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolást
  • a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét,
  • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
 • Társas és egyéni vállalkozás esetén az APEH által adott jövedelemigazoláshoz mellékelni kell a vállalkozó NYILATKOZATÁT egy év nettó jövedelméről
 • Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, és elhelyezkedése érdekében mióta működik együtt
 • Nyugdíjas esetén a januárban a NYUFIG által megküldött igazolás csatolása is szükséges
 • Családi pótlék; GYES, GYET, ellátás esetén a munkáltató vagy a MÁK igazolása szükséges
 • Tankötelezettségét betöltött (16 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, nappali/esti/levelező tagozat megjelölésével.
 • gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági határozatot,
 • gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő határozatot.
 • gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot a kérelem benyújtását megelőző hónapban kézhez kapott tartásdíj összegéről.
 • albérlet esetén az albérleti szerződés másolatát, szívességi lakáshasználat esetén a lakás tulajdonosának nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról, megosztott lakás esetén bírói ítélet
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, az erről szóló igazolást,
 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza az erről szóló igazolást

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult:

 • ha gyermeket egyedülálló szülő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha nagykorú esetében nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy ha
  • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át, és vagyona nem haladja meg a jogszabályban előírt értékhatárt.

 • Ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át.

Letölthető nyomtatványok:

 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Család: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

 

Közeli hozzátartozónak számít:

 • a házastárs, az élettárs;
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
 • az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
  • a húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
  • a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
  • a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
  • korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos.

A tanulói, hallgatói jogviszonyra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.

 

Lakcím: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik.

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval, a társadalombiztosítási járulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett nettó jövedelmi adatokat kell feltüntetni.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

 

A havi jövedelem kiszámításakor:

 • rendszeres jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző hónap,
 • nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap
  alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

Jövedelem típusai:

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres erők, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
 3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel.
 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési-járadék, álláskeresési-segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
 7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

 

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata