Házi segítségnyújtás

 Házi segítségnyújtás

 

A házi segítségnyújtás az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében nyújtott, az önálló életvitel fenntartása érdekében biztosított szolgáltatás, így alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést illetve a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában való segítségnyújtást jelenti.

Azon személyek ellátására törekszik, akik az önálló életvitelük fenntartásában segítséget igényelnek egészségi állapotukból, vagy egyéb más okból kifolyólag. A szolgáltatás ellátási területe Medgyesegyháza város közigazgatási területe. A hatályos jogszabályok szerint házi segítségnyújtása igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a kérelmező gondozási szükségletét. Házi segítségnyújtás tekintetében szociálisan rászorulónak minősül az a személy, akinek legfeljebb napi 4 óra gondozási szükséglet került megállapításra. Házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelően, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani, melynek időtartamát egyénre szabottan az intézményvezetője állapítja meg.

 

A feladatellátás szakmai tartalma, gondozási tevékenységek:

  • segítő kapcsolat kialakítása, és fenntartása
  • orvos előírása szerinti alapvető gondozási ápolási feladatok ellátása
  • segítségnyújtás a személyi- és a lakókörnyezeti higiénia megtartásában
  • gondozott háztartásának életvitelében való közreműködés (mosás, takarítás, bevásárlás)
  • segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult krízishelyzet elhárításában
  • az ellátást igénybevevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
  • más ellátás szükségessége esetén annak kezdeményezése.

A házi segítségnyújtást kinevezett házi szociális gondozókkal biztosítjuk. A házi segítségnyújtás módját, formáját, és gyakoriságát a vezető gondozó, vagy a gondozás irányítója a gondozási tervben foglaltak figyelembe vételével határozza meg.
Az intézmény a házi gondozási szolgáltatást az intézményvezető által meghatározott módon négy körzetben biztosítja. A házi segítségnyújtás orvosi javaslat alapján, hétvégén is biztosított. A hétvégén történő gondozás elsősorban a krónikus betegségekben szenvedő személyek részére alapápolási, és higiénés feladatok (mosdatás, injekciózás, sebkötözés stb.) biztosítására szorítkozik.

 

Szolgáltatás igénybevételének módja:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, vagy törvényes képviselője az intézményvezetőnél benyújtott írásbeli, vagy szóban előterjesztett kérelem alapján igényelheti.
 

A szolgáltatás igénylésével kapcsolatban információ kérhető:

  • Idősek Klubja 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9. 68/440-863
  • Gondozási Központ 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. 68/440-000/129.


Térítési díj:

A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díj mértékét Medgyesegyháza Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, a vonatkozó jogszabályi előírások, aktuális rendeletek szerint.


2014. évre megállapított intézményi térítés díj:

  • Rászoruló intézményi térítési díja: 0,- Ft/óra


Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az ellátást igénybevevő jövedelme alapján kerül meghatározásra. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át., amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak 30%-át.

A térítési díjat utólag, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 28. napjáig kell megfizetni, az Idősek Klubjában (Medgyesegyháza, Luther u.9.) a klub vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek számla ellenében.
 

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata