Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán

Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán

 

Kedvezményezett: Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft.

Projekt címe: Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 450 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2019.12.29.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005

 

A projekt bemutatása:

A Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft.-t a tulajdonos Medgyeyegyháza Városi Önkormányzat (51%), Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft. (40%) és a PAPRIKAKERT TÉSZ Termelői Értékesítő Kft. (9%) azzal a céllal hozta létre 2016-ban, hogy egy olyan komplex iparterület fejlesztést valósítson meg a cég által, amelyben egyszerre lesz lehetőség kisebb feldolgozóipari vállalatok letelepedésének elősegítésére, mezőgazdasági jellegű vállalkozások részére telephely biztosítására, valamint magas hozzáadott értéket előállító termelő vállalkozások fogadására. A projekt megvalósításával a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. által a településen található ipari terület fejlesztése valósul meg, 8 ha ipari célú beépítésre alkalmas terület alap infrastrukturális ellátottságának a kiépítésével. A fejlesztés Medgyesegyháza északnyugati részén, a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú közúttal közvetlen kapcsolattal rendelkező területén valósul meg. A fejlesztés zöldmezős beruházásként valósul meg, mely a 0122/53, 0122/54 és a 0122/55 helyrajzi számú területeket érinti. Minőségi besorolásuk szerint szántó területek. A fejlesztés jelentős mértékben illeszkedik a Felhívásban megfogalmazott célokhoz, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtéséhez a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése érdekében. Hozzájárul az iparterületre betelepülni szándékozó cégek telephelyeinek fejlesztéséhez, az elérhetőségének javításához, továbbá megyei szintű gazdaságélénkítő hatás kifejtéséhez, erősödéséhez. A betelepülő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképességük. A projekt fő célcsoportját a termelő tevékenységet folytató, a jövőben betelepülni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások jelentik. Fő cél, hogy a medgyesegyházi ipari terület korszerű infrastruktúrát biztosítson a vállalatok betelepedéséhez, illetve működéséhez.

 

A projekt hosszú távú közvetett céljai:

 • A beruházás eredményeként fokozatosan egyre több új betelepülő vonzása, ezzel párhuzamosan az árbevétel egyenletes növelése;
 • A betelepülő cégek számának növekedésével arányosan nő a térség tőkevonzása;
 • A térség gazdasági versenyképességének növelése;
 • Az új betelepülők által új munkahelyek teremtése, hosszú távon biztos megélhetés biztosítása a térség lakóinak;
 • A betelepülők általi együttműködésen, szinergián alapuló klaszter jellegű ipari központ kialakítása;
 • A fejlesztés teret nyit a pályázó hosszú távú fejlődési stratégiájának megvalósításához;
 • A fejlesztés megyei szinten gazdaságélénkítő hatást fejt ki. Elvárt eredmények, közvetlen célok:
 • A betelepült vállalkozások körének szélesítése;
 • Új vállalkozások vonzása a térségbe a fenntartható fejlődés alapjainak biztosítása révén;
 • A szolgáltató területen az alkalmazotti létszám emelkedése;
 • A térség gazdasági életének fellendülése;
 • Működő tőke vonzása a körzetbe Elvárt,

Számszerűsíthető eredmények:

 • A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe: 8 ha;
 • Támogatásban részesülő vállalkozások száma: 6 db. Jelen projekt hatásaként Medgyesegyházán egy olyan beruházás valósul meg, mely a megfelelő feltételek megteremtésével elősegíti a kezdő, vagy új fejlődési szakaszba lépő mikro- és kivállalkozások növekedési pályára állását, a térségbe új vállalkozások betelepülését, a már betelepült vállalkozások igényeinek minél szélesebb körű kielégítését, a térség gazdasági életének fellendülését, a működő tőke vonzását, a munkanélküliség csökkentését, valamint a társaság árbevételének növelését. A fejlesztés további gazdasági hatásai, hogy a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. infrastrukturális fejlesztést célzó beruházása várhatóan a térségben tevékenykedő többi vállalkozásra is ösztönzően hat majd, így élénkítő hatást fejt ki az adott ipari szegmensben. Az újonnan betelepülő vállalkozások által generált többlet bevételeknek köszönhetően lehetőség nyílik további fejlesztések megvalósítását, valamint a társaság reagálni tud a bérelhető és megvásárolható területi igények iránti keresletre. A jövőben betelepülő nagyvállalkozások megjelenései kedvezően hatnak a térség KKV-inak működésére is, mivel közülük kerülnek ki a majdani beszállítók, illetve a tervezett infrastrukturális fejlesztések pozitívan hatnak a betelepült vállalkozások működésére is. A projekt megvalósításának társadalmi hatásai megmutatkoznak abban, hogy a fejlesztés hozzájárul a város gazdasági és társadalmi vonzerejének növeléséhez. A betelepülő vállalkozások új munkahelyet teremtenek egy hátrányos helyzetben lévő térségben, továbbá a munkavállalás szempontjából újra lehetőségek nyílhatnak a különböző iparágak terén, új és hosszú távú megélhetést biztosító munkahelyek jönnek létre. Az újonnan megjelenő cégek dolgozóinak képzései, illetve átképzései szélesítik a térség munkaerő kínálatát is. A projekt megvalósítás beruházási tartalma a fejlesztéssel érintett területnek az országos közúthálózathoz szilárd burkolatú úttal történő kapcsolódását, az iparterület teljes közmű ellátását, valamint egy rendezett terepszint kialakítását,
  továbbá a közvilágítás és a kerítés kiépítését foglalja magában. A kiépítésre kerülő kapacitások minden esetben a fejlesztési terület közelében fellelhető közművek által biztosítható kapacitásokhoz igazodik. Ezeknek a megvalósítását követően üzemeltetést igénylő új létesítmény nem jön létre.
  Az alap infrastrukturális fejlesztés során minden vállalkozás számára biztosított lesz a közművesített ipari terület, melybe beletartozik az ivó-, ipari és szennyvízhálózat, a gázellátás, az elektromos áramellátás és a távközlés. A Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. az alapinfrastruktúra kiépítését követően a betelepülni szándékozó cégek számára segítséget nyújt az iparterület további szolgáltatásainak igénybevételében. A projekt fő célcsoportját a termelő tevékenységet nyújtó, mikro- és kisvállalkozások jelentik. Fő cél, hogy a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. korszerű infrastruktúrát biztosítson a vállalatok betelepedéséhez, illetve működéséhez. Az üzleti terv 6. fejezetében bemutatott pénzügyi elemzés alapján a megvalósítani tervezett beruházás hosszútávon, pénzügyi és szervezeti szempontból is fenntartható: az ipari területek üzemeltetését az önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozás, a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. látja el. A medgyesegyházai ipari terület fejlesztésével a projektgazda 450.000.000,- Ft nettó összköltségű fejlesztést kíván megvalósítani 2016. októbere és 2018. júniusa között. A tervezett ütemezés megfelelő tartalékidő beépítésével számol az engedélyköteles beruházás végrehajtására. A projekt a területspecifikus értékelési szempontok alapján 33 pontot érhet el (részletesebben lásd az üzleti terv 7. fejezetében bemutatva). A fejlesztés Medgyesegyháza ÉNy-i részén, Medgyesegyháza belterületi határának közelében lévő külterületeken, a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú országos közút mellett, attól É-ÉK-re valósul meg.
  Az ipari park területének a megközelítése is erről az országos közútról történik. A beruházás zöldmezős beruházás, mely a következő helyrajzszámú és minőségi osztályú területeket foglalja magába: 0122/53 hrsz. - szántó - 23588 m2 0122/54 hrsz. - szántó - 28820 m2 0122/55 hrsz. - szántó - 23008 m2 A tervezett ipari terület közelében levő közművek adatainak a megismerése céljából írásban megkerestük a településen működő közmű üzemeltetőket és az általuk szolgáltatott adatok alapján megállapítottuk, hogy a tervezett ipari park közmű ellátása szempontjából az alábbi közművek vehetők figyelembe.
 • Vízvezeték: Az ipari park vízellátása szempontjából a Dobó István utcában levő DN 100-as AC, valamint a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú országos közút mellett elhelyezkedő DN 80-as KPE vezetékek vehetők figyelembe.
 • Gázvezeték: Az ipari terület gázellátása szempontjából a 0125, 0122/28 hrsz.-ú területen keresztül haladó, O 90-es PE, a Dobó István utcában lévő, illetve a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú országos főút mellett húzódó O 63-as PE vezetékek vehetők figyelembe.
 • Elektromos kábel: Az elektromos áramellátása szempontjából a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú országos közút mellett elhelyezkedő, a közúttal párhuzamosan a fejlesztési területen áthaladó, valamint a beruházási terület D-i sarkától ÉK-i irányban húzódó 20kV-os légvezetékek vehetők figyelembe. A Dózsa György és Dobó István utcában lévő és a Dobó István utcától a fejlesztési terület irányába húzódik egy 380V-os légvezeték.
 • Távközlési kábel: Az ipari terület távközlés szempontjából a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú országos közút mellett elhelyezkedő, optikai kábel, valamint a Dobó István és Vörösmarty utcában lévő optikai kábelek vehetők figyelembe.
 • Szennyvíz vezeték: Az ipari terület szennyvízelvezetése szempontjából a Dobó István utcában levő NA 200-as KGPVC gravitációs csatorna és a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú országos főút mellett húzódó O 63-as KPE nyomóvezeték vehetők figyelembe. A projekt megvalósítás beruházási tartalma a fejlesztéssel érintett területnek az országos közúthálózathoz szilárd burkolatú úttal történő kapcsolódását, az ipari park teljes közmű ellátását, valamint egy rendezett terepszint kialakítását, továbbá a közvilágítás és a kerítés kiépítését és egy parkoló kialakítását foglalja magában. A kiépítésre kerülő kapacitások minden esetben a fejlesztési terület közelében fellehető közművek által biztosítható kapacitásokhoz igazodik. Az üzleti tervben részletesen bemutatjuk a tervezett fejlesztés műszaki tartalmát, az adott műszaki tartalom jellemző műszaki paramétereit, mennyiségét és költségét.
 • A fejlesztés során az egyes közművek kapcsolódási pontjai a meglévő közmű hálózatokhoz:
  • Vízellátás: Az ipari terület vízellátása a Dobó István
   utcában levő DN 100-as AC, valamint a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú országos közút mellett elhelyezkedő DN 80-as KPE vezetékekről történik körvezeték kialakításával
  • Gázellátás: Az ipari terület gázellátása a 0125, 0122/28 hrsz.-ú területen keresztül haladó O 90-es PE vezetékekről közvetlenül, illetve ágvezetékkel történik.
  • Elektromos áramellátás: Az elektromos áramellátása a 4428-as számú közút túloldalán
   levő 20KV-os hálózatra történő csatlakozással történik.
  • Távközlés: Az ipari terület távközlésének megoldása a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú országos közút mellett elhelyezkedő optikai kábelre való rácsatlakozással történik.
  • Szennyvízelvezetés: Az ipari területen összegyűlt szennyvíz egy gravitációs hálózattal kerül összegyűjtésre, majd a tervezett átemelőbe kerül bevezetésre. A tervezett átemelőből az összegyülekezett szennyvizet a tervezett nyomóvezeték vezeti a Dobó István utcában lévő O 200-as gravitációs vezetékbe. Ezen közművek bekötő vezetékei és mérőhelyei az ipari területre betelepülők ismeretében, azok konkrét igényei alapján kerülnek megvalósításra.
  • A projekt fentekben leírt tartalommal történő megvalósítását követően valamennyi, az ipari terület működését szolgáló közmű a településen jelenleg is az adott közművet üzemeltető
   részére kerül átadásra az adott közmű üzemeltetése céljából. Ennek megfelelően a megvalósuló létesítmények üzemeltetéséhez se kiszolgáló technikai felszerelések, se egyéb igények nem merülnek fel.

Letölthető dokumentumok:

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata