MEDGYESEGYHÁZA VÁROS

Volt gyógyszertár pályázat

2015.10.30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Medgyesegyháza Város képviselő testülete 217/2015.(X.27.) Kt. számú határozata alapján

nyílt pályázatot hirdet

5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 7. számú, 518. helyrajzi számú,

5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 7. számú, 517. helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú, volt Gyógyszertár ingatlan,

valamint önkormányzati szolgálati lakás értékesítésére.

 

A pályázat tárgya:

Medgyesegyháza Város képviselő testülete értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező, 5666. Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 7. számú, 518. helyrajzi számú 1711 m2 területű, amelyből 278, 35 m2 beépített alapterületű ingatlant, valamint az 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 7. számú, 517. helyrajzi számú 411 m2 területű, amelyből 46, 62 m2 beépített alapterületű ingatlant.


Az ingatlanok bemutatása:

Az ingatlanok Medgyesegyháza központjában a Kossuth téren helyezkednek el, azok egymással szomszédosak, illetve oldalhatáron csatlakoznak, amelyek összevonhatók, egyesíthetőek és így előnyösebben hasznosíthatóak. Közvetlen szomszédságukban, környezetükben üzleti, kereskedelmi, vendéglátó-ipari célra használt építmények, vállalkozások vannak illetve működnek. A közelben Posta, egyházi ingatlanok, szemben helyi védettséggel rendelkező park van. Az ingatlanok előtt halad el a település legforgalmasabb helyi, és átmenő forgalmat biztosító közútja, az ingatlanok előtt és azzal szemben nagy, ingyenes parkoló található, amely fokozza annak értékét használhatóságát. Az ingatlanoktól pár száz méterre, vasútállomás és autóbusz megálló található, ahonnan a környező települések közösségi közlekedéssel is elérhetőek. Iskola, Óvoda, Orvosi Rendelő, Polgármesteri Hivatal, Sportcsarnok, Uszoda, Művelődési Ház is a közelben található.

 

Az ingatlanokra vonatkozó építésügyi követelmények:

 

Vt 6 településközponti vegyes terület

 • beépítési százalék maximum, 30 %, amely a két ingatlan összevonása esetén a jelenlegi beépítettséghez képest növelhető.
 • építmény magasság maximum 6,0 m
 • zöldterület mértéke minimum 40 %

Az ingatlanok minimális vételára: 14 140 000 Ft

 

Az ingatlanok megtekinthetők:

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban, Balla László műszaki főelőadóval a 06/68 440-000 telefonszámon, vagy a balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu e-mail címen történt előre egyeztetett időpontban.

 

Részvételi feltételek:

A pályázaton az vehet részt:

 • aki a pályázat benyújtási határidejéig Medgyesegyháza Város Önkormányzatának OTP Bank Rt-nél vezetett 11733137-15344083 számú bankszámlájára 1 000.000.- Ft, azaz Egymillió forint bánatpénzt befizet (a közlemény rovatban a „Bánatpénz" szöveget, valamint az ingatlan helyrajzi számát 517., 518. kérjük feltüntetni), az erről szóló bizonylat másolatát pályázatához csatolja.
 • Aki a pályázati dokumentációhoz csatolt nyilatkozatában kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 24 hónapon belül megvalósítandó beruházásával illetve felújításával kereskedelem- vagy szolgáltatás céljára teszi alkalmassá, majd kereskedelmi- vagy szolgáltatás céljára használja, hasznosítja.

 

 • Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az Ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsult.
 • A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat esetén 10 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül, a letét idejére kamat nem igényelhető. A legjobb ajánlattevő esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül.
 • A visszautalt bánatpénz után a kiíró kamatot nem fizet.
 • Adásvételi szerződés megkötése az eredmény közlését követő 30 napon belül.
 • A legjobb ajánlattevőt 30 napos ajánlati kötöttség terheli. Amennyiben az ajánlattevő hibájából nem kerül sor a szerződés megkötésére az általa befizetett bánatpénz az Önkormányzatot illeti meg. A pályázat során a következő legjobb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.

A pályázat kötelező tartalma:

 • a pályázó azonosításra alkalmas adatai: magánszemély esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, jogi személy esetében: cég neve, székhelye, képviselő neve, adószám, cégjegyzékszám
 • a pályázó által ajánlott vételár összege, forintban
 • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalás


A pályázó közokiratban történő nyilatkozata arról, hogy

 • nyertes pályázat esetén a vételárat egy összegben, készpénzben, az adás-vételi szerződés aláírásával egyidőben fogja az Önkormányzat részére megfizetni,
 • az Ingatlan-nyilvántartási törvény alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,
 • a pályázati kiírást megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és elfogadja,
 • elfogadja a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel a fizetési garanciák, a szerződéskötés, és a 30 napig tartó ajánlati kötöttség vállalásának követelményeire,
 • az ingatlanokat megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlanok megtekintésé, azok összes jellemzőinek, adottságainak megismerését követően tette meg,
 • a pályázati kiírással érintett ingatlanokra vonatkozó jogszabályokat - különös tekintettel Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Medgyesegyháza egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról szóló 17/2007.(VIII.29.) Ök. rendeletre - megismerte.

 

A szükséges dokumentumok:

 • magánszemély esetében: személyi azonosításra alkalmas adatok közlése
 • jogi személy esetében:
  • a cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
  • egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
  • aláírási címpéldány, társasági szerződés,
 • igazolás, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása (adó-, vám-társadalombiztosítási járulék- és egyéb az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége)

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. november 16. (hétfő) 14:00 óra

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, személyesen, 3 példányban kell benyújtani Medgyesegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz (5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz.), vagy postai úton, szintén 3 példányban a fenti címre úgy, hogy az a pályázat benyújtásának határidejére megérkezzen.
A borítékon a fenti cím mellett, - a feladó feltüntetése nélkül – jól látható módon a "Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 7. szám alatti volt Gyógyszertári ingatlanok" jeligét kérjük feltüntetni, valamint azt, hogy „Kizárólag a Pénzügyi Bizottság 2015. november 16-án 14.00-kor kezdődő bontási eljárásában bontható fel”

A határidőn túl beérkező pályázat nem kerül elbírálásra.

 

Érvényességi követelmények:

 

Érvénytelen az ajánlat:

 • amelyet nem a kiírásban meghatározott, határidőre, és nem a kiírásban meghatározott módon nyújtottak be,
 • amely nem felel meg az ajánlati kötöttség követelményeinek,
 • amelyhez ajánlattevő nem csatolta a bánatpénz befizetéséről szóló igazolást.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Medgyesegyháza Város Polgármesteri Hivatala a pályázat benyújtási határidejétől számított 8 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához beérkezik.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak.

A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljeskörű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülésén dönt a beadási határidőt követő 30 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja a pályázókat.

A pályázat nyertese az eredmény közlésétől számított 30 napon belül köteles szerződést kötni a pályázat kiírójával. Az adás-vételi szerződés megkötésének költéségét a nyertes ajánlattevő köteles viselni. 

Azonos összegű ajánlatok esetében a képviselő-testület előnyben részesíti a helyi ajánlattevőt.

Abban az esetben, ha a Képviselő-testület hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor az adásvételi szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Balla László műszaki főelőadó ad, személyesen, telefonon vagy e-mail – ban.

 

Medgyesegyháza, 2015. október 27.

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem